is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

588 over het CHARAKTERMAATIGE

Chaldeeuwfcbe heeft 'er niets in gevonden dan het lotgeval der Jooden. Een ongenoemd Fransch Geleerde heeft, volgens de wyze der Kerkvaderen, alle verborgendheden van Christus daarin gevonden (*). Bolduce leidde zelfs de fchikking der roomfche Kerk, byzonder der geestelyke ordens daarüit af(f). Schmidt, in onze Kerk, miste by alle zyne geleerdheid nogthans den waaren faamenhang in den zin der redevoeringen zodanig, dat hy de perfoonen zeer dikwils zichzelven liet tegenfpreeken. Van zodanigen arbeid konde men zekerlyk niet vermoeden, dat daardoor veel ten voordeele van de Charakterkunde was voorgearbeid, en misfchien zal het behoorlyk gebruik van dezelve by geen gedeelte van den Bybel zo moeijelyk zyn, dan hier. Ik verzoek derhalven zeer, dat men het opfchrift van Proeven niet houdt voor de ootmoedigheid van een Autheur, vermits ik alles wat ik zeggen kan, volftrekt niet gaarne als iets anders zou willen aangemerkt hebben, dan als Proeven, als Stoffe ter overdenking.

Eindelyk volgt ook uit de flelling , dat Job een gedicht is, ,, dat alle de kundigheden, de „ voorftellingen, en de taal, welke ieder perfoon „ in den mond gelegd zyn, niet aan deezen by„ zonderen verdichten perfoon , maar aan den „ Dichter moeten worden toegefchreeven". Wy kunnen eigenlyk niet zeggen, dat Job beter dan Elihu, of dat EUbu beter dan Eliphas heeft gedacht. De hoogfte trap van doorzicht, welke

in

(*) Expl. libr. Job. in qua ad metbodum S, S, patrum myfteria Jef. Cbr. enucleantur. (t) Comment. in 'Job. Paris 1637,