Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAAND SEFTEMBER. 145

dier plaarze altoos fchraal is, daar niets denzelven meer uitmergelt, dan die foort van boomen.

De tulpen worden ondei fcheiden in drie fooiten, als de geele franfche en italkanfche, beiden met hangende bloemen, en de turkfchen met recht opftaande bloemen, van veelerleie kleuren, welker veranderingen voornaamlijk , door dezelven uit zaad te winnen, geboren worden: zij worden onderfcheiden in vroegen en laaten; ook in ordinairen, in bagustten. (zijnde de zulken die een hoogen fteel, en groote bloem nebben,) en in bizarres, welktn met verfchoideite kleuren geftreept of gevlamd zijn — men acht een tulp fraai, wier bioemlhng huog en lievig- is, zij zelve groot, en haare bladen niet puntig maar lang rond; de kleuren en de vlammen moeten wél van elkander' affteeken, glanzig zijn , en fcherp bij elkander affcijden: ook moeten de kleuren met zwarte ftreepen uitgediept weezen.

Men weet dat ie fraaie tulp , het hoodfdartijkel was in tien dwaazen bloeinhandel, welke, voor ruim anderhalve eeuw, (1C36 en 1637,) z° veele nederlanders ten gronde gebragt heeft , en zo verre ging dat dezelve door het gezach van den Souverain geftuit moest werden: men verkocht een enkelde bol voor 5,000. guldens, en dit was nog het hoogfte geld niet dat belteed werd; geenzins! voor een andere welke men de Admiraal van Enkhuizen noemde, werd , te Alkmaar, 5200. guldens gegeeven: deeze handel gefchiedde meest op tijd, in den winter; maar toen de dagen der leve-

Sluiten