Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABRAHAMS NAKOMELINGEN. 15

reiding tot de dankbaare aanneeming der hulp ; tot eene meer gewillige onderwerping aan de wet van den eeuwigen God, tot een levendiger gevoel van de vryheid, na hunne redding! En verder; welk een bekwaam middel, om "hen nog meer uit hun Gofm en van hunne weiden aftetrekken, om hen meer met de Egiptenaaren door de verkeering te verbinden, om hen meer in het binnenfte van het land te leiden, om hen tot ooggetuigen van veele konften te maaken, om hen meenige behoeften van het huisfelyke en het ftadleven te leeren, om hen te gewennen aan uitvinding en naarbootfing , om hen de zeden en gebruiken , de burgerlyke verkeering, de inrichting van den Haat meer bekend te maaken! Nog verder; misfchien ook, om meenige deugd optewekken; om menschlievendheid, medelyden met andere ongelukkigen in hen te planten; om hen wat meer te vormen tot eenen befcbaafden omgang, om aan hun Charakter zekere lenigheid en buigzaamheid te geeven. — Maar aan de andere zyde gaf dezelfde flaat van flaverny nog gelegenheid tot veele minder voordeelige trekken; laaghartig* heid, valschheid, haat jegens alle vreemdelingen, waarin zy niets dan onderdrukkers van hunne vryheid zagenongeduld, ftraf heid tegen ftraf, heid , ftuursheid , gevoelloosheid , wantrouwen aan de waarheid van God en het-toezicht der Voorzienigheid; ook dit konden 'er gevolgen v-m zyn," en waren het ook voor een gedeelte indedaad. Één" bron, en zulke verfeftiHende uitvloeifelen! neemt hier niet elke droppel iets mede van den bolem, waarover hy vloeit? —

Ik laat het onbeflist, voor hoe verre zodanig eene zwaare onderdrukking misfchien het gevolg

van

Sluiten