is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6% EERSTE BEDENKING.

lyke hulp zelfs omtrent het buitengewoone onver> fchillig wordende,) jegens hunnenhoogen Weldoener, en haaien zich daardoor de zichtbaare teekenen van zyn ongenoegen op den hals. Nogthans wordt Mofes niet moedeloos, om hun Voorfpraak te worden; zo overtuigend kent hy God als de Liefde zelve. Juist dat geene, het welk den godsdienst van de oude Vaderen deezes volks, van Abraham, lfa'dk en Jakob zo zeer deed uitmunten, dat naamelyk God by hen boven alles gaat, dat zy altyd in betrekking tot hem en, wanneer zy van zyne byzondere nabyheid verzeekerd zyn, met te meerder ftandvastigheid en moed handelen , dit is ook in den godsdienst van Mofes Charaktermaatig. Gelyk een zoon die zodanig gewoon is aan eenen Vader die hem lief heeft, dat hy altyd onder zyn oog wil weezen, en zelfs onder het opzicht en de befcherrning van den gemeenzaamften vriend zich niet volkomen veilig rekent; zodanig is ook Mofes. Wanneer Jebovab ter gelegenheid van eene fchrikkelyke afgodery door den eerdienfl: aan een gegooten beeld, verklaard heeft, dat zyne zichtbaare tegenwoordigheid niet meer onder het volk zal woonen, maar dat hy eenen hoogeren befcherm-engel voor hen wilde heenen zenden, hoe beangst wordt Mofes deswegen, en met welk een vertrouwen, eenen zoon betaamende , fpreekt hy daarover met God! ,, Gy gebiedt my, dat ik het volk „ in het beloofde land zal leiden, en nogchans „ weet ik niet, wien gy met ons wilt zenden. „ Gy hebt immers gezegd, dat gy my by my„ nen naam kende, dat ik genade gevonden had „ voor uwe oogen. Heb ik die gevonden, laat „ my dan toch uwen wil weeten; denk 'er aan,

„ dat