is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het CHARAKTER van MOSES. 97

Maar laat ons den eigenlyken geest van Mofes godsdienst wat rheer van naderby befchouwen, welke, zo ik my niet bedrieg, geheel anders is, dan wy, misleid door een voorbaarigoordeel, zelfs door een misverftand van fommige plaatfen • in het nieuwe Testament, en door eene alte meenigvuldige verwarring van zynen eigenen gndsdi n t met de zogenaamde Mfuïfche wetten, ge^ woon zyn ons voorteftellen. Geenszins een God, die toornig is, en lust heeft in het ftraffen; die alleenlyk de Befchermgod van Abraham's kinderen zyn wil, en hen ten koste der welvaart van andere volken helpen , wiens wraak niet dan door bloedige offerhanden van dieren konde verzoend worden, — (en hoe men de onwaardige denkbeelden, welke men duidelyk genoeg by veele van de laatere Ïfraëlieten aantreft, ook noemen moge) neen, zulk een God is de God van Mofes niet, zo weinig hy de God van Abraham was. Een God, die de liefde zelve, de Vader van alle zyne fchepfelen , de Heer en Rechter der menfchen , barmhartig en ryk van genade is, — deezen alleen kan ik in die plaatfen vinden, waarïn Mofes allermeest uit de volheid van zyn hard fpreekt, en zonder Opzicht tot den Levitijchen godsdienst handelt.

Wanneer ook alles het geen reeds in het voorgaande van 't vertrouwen op God gezegd is, dit niet bewees, hoe zeer doet het dan niet die openbaaring, der Godheid, hoe zeer fteekt die uit boven de begrippen, welke men zich gemeenlyk van den godsdienst des ouden Testaments vormt! Mofes wenscht dat hy nog dieper in de GodII. Deel iae. Stuk. G heid