Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vr VOORREDE

ontwikkelt, welke geringe omftandigheden geheel of gedeeltelik den eerjlen grond van gewigtige omwen. telingen behelzen; welke by zekere onderneemingen, de voornaamjle beweeggronden geweest zyn , enz. Daarby laat hy zich in naauwkeuriger befchryvingen van de daaden, welke zyne helden verricht, van de veldflagen, welke zy gewonnen, van de veroveringen, wdke zy gemaakt h.bben , van de ftaatsgefteldheid,' welke onder hen tot ftand gekomen is. De Charakterkundige doet van dit cdles ook iets, maar altyd alleenlyk , in zo verre hy 'er gebruik van kan maaken, om het eigendartige van zyn Charakter te leeren ken* nen. Dus komt het hem in de meeste gevallen, althans hy perfoonen uit de oude gefchiedenis, Waarvan flechts weinige berichten zyn, niet daarop aan , om hen van hunne jeugd af tot in hunnen ouderdom toe te verzeilen, maar hy verzamelt veel meer daaden , welke gelylvormig zyn , brengt die onder .aigemeene titels , leidt daaruit de hoofdtrekken af, en brengt deeze dan in zidk eene orde, ah hy hoopt, dat dezelve meest bekwaam maakt, om het geheel te overzien. Hoe meer 'er van een Charakter te zeggen valt, dies te moeijelyker wordt het, ik beken het. Want wanneer men hetzelve van de eene zyde vertoont , heeft de aanfehouwer de andere zyde müfchicn reeds weder vergeeten. By zeer enkelvoudige g'woone Charakters heeft dit ongemak geen plaats; zy hebben byna Jlechis êéne zyde , en dus vormt zich dit beeld , het welk zeer ligtelyk kan ontdekt worden, veel gemakkelyk-r in de ziel; en men behoorde by het .beöordeelen v.r. fchilderye'n billyk genoeg te zyn, om niet flechts te zeggen, dat de kleine beter gelukken, dan de gret). te , maar ook daarby te voegen, dat één Charakter. trek met veel minder moeite kan geteekend worden, dan eene geheele verzameling van trekken, of ten

min-

Sluiten