Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRITO en PHILEMON. 13

ik alles, wat eenen nadeeligett invloed op het zedelyke gedrag koncte hebben, wilde beftryden.

Philemon.

Deeze bepaaling komt my zeer onzeker voor. Ik zou fchier zeggen:,, den reinen is alles rein!" Zelfs de tastbaarfte dwaalingen kunnen voor goede zielen onfchadelyk zyn. De vroome Ar mille kwam het niet eens in de gedachten, dat de leer van haare kerk wegens de aanbidding der heiligen met de waarheid zou ftryden.

Voor haar zelve bad zy ze echter niet aan, maar alleen onzen Heer, omdat dit alleen de behoefte van haar hart was; of omdat zeker geheim gevoel van het geen zy zelf niet kende, haar anders leerde (*). En op deeze wyze geloof ik gaarne, dat het voorbeeld van veele Israëlietifche Rechters, die door het denkbeeld, dat de overige volken als heidenen geene verfchooning verdienden , dikwerf wreed wierden, dat dit zulke goede menfchen noch in hunne gevoelens, noch in hunne daaden onverdraagzaam zal maaken, dewyl de leer van Jefus Christus hun eenigfte wet is. — Maar zyn alle Bybelleezers dan zulke goede menfchen ? Of hebben zy allen zulk eenen hoogen graad van onfchuldige goedhartigheid, om alies op het woord van hunne Leeniaren te gelooven ? Hooren zy ook niet (zelfs den landman niet uitgezonderd) tegenwerpingen ? En moet 'er zich een Predikant niet over verblyden , wanneer zyne toehoorders zelf beginnen over den Bybel en den godsdienst na te

den-

(*) Zie La Vie d'jlrtnelle Nicolas,

Sluiten