is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van SAMUEL. 75

33 gedaan. Maar indien gylieden kwaad doet, » zyt gy e" "w Koning ongelukkig (*). De bybelfche Gefchiedfchryvers geeven ons meestal flechts de kern der redevoeringen, welke zy mededeelen; zy fchetzen flechts eenigzins den loop der gedachten af, en dikwils kan men het gevoelen, waar zy afbreeken, of verkorten. Zodanig is 't zekerlyk ook geleegen met deeze redevoering. Maar wie ziet ook niet, in dit uittrekfcl, den geest der vroomheid en der volksliefde in elke gedachte. Men zegge niet, dat Samuël te ftreng is, dat hy het volk vrees aanjaagt, of dat hy zelfs wel toelegt, om zyne waardigheid weder te verkrygen. Men moet de bekwaamheid van eenen Mor san bezitten, om de duidelykfte gefchiedenis te verdraaijen (f), wanneer men dit 1'aatfte daaruit bewyzen wil. Is niet de nieuwe bevestiging vooraf gegaan? heeft het volk Saul niet reeds toegejuicht? Ik geloof, dat de tyd na eenen gelukkig volbragten veldflag zeer onbekwaam is, om den overwinnaar van zyn aanzien te berooven. Ook fpreekt men alsdan, wanneer het volk onrustig gemaakt is, niet van moed, niet van nieuwe zegeningen van God , die hetzelve en de Koning te verwachten hadden- Het is edelmoedig van Samuël, dat hy , met eene volkomene bewustheid van zyne oprechtheid en deugd, de zorg voor Israël met zekere deftigheid aan den Koning opdraagt; maar dit is het niet alleen. Het is tevens een groot voordeel voor Saul zei ven , (dien Samuël echter, naar 't bericht van Morgan, altyd vervolgd zou hebben)

C*) i Sam. XII.

Ct) Maral Pbilofopher IJL