is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van SAUL. 95

tyds door hunne Koningen meer vermaagfchapt wierden, en uic hoofde van zodanige verbintenisfen ook meer geacht waren — wat was natuurlyker, dan dat men eindelyk ook begon te reikhalzen , om deeze oude eenvoudigheid der zeden te verlaaten , en begeerig te worden naar die pracht, welke indedaad flechts de naaktheid moest bedekken van een ligchaam, hetwelk zyne bloeijende gezondheid verlooren en zo veele gebreken had, dat het een dekfel behoefde? By zulk eene gefteldheid der ziel, konden zelfs de gronden, waarvan Samuël zich tegen bun befluit bediende, de begeerte flechts nog fterker maaken. „ Hy „ zal uwe zoonen neemen, en die tot ruiters en „ loopers by zynen wagen gebruiken; anderen „ zal hy tot hoofdlieden en overften over dui„ zend en over vyftig aanftellen, anderen zullen „ de akkers voor hem ploegen, en den oogst be„ zorgen , of wapenen en andere werktuigen „ moeten vervaardigen. Uwe dochters zullen „ zalven en reukwerk bereiden (*), voor hem „ kooken en bakken. De besten van uwe vel„ den, olyftuinen en wynbergen zal hy voorzy„ ne bediendens begeeren. Hy zal de tienden „ eisfchen, de beste lieden tot zynen arbeid ge„ bruiken, " enz, (f). Dit alles beeft zyne onaangename zyde, maar ook tevens iets bekoorlyks. Zelfs de gewagmaking van die prachtige optogten, en dien oorlogszwier verlevendigde

mo-

(*) nin«p*7 f-ier^wt. Mogelyk wordt hiermede ge-

zinfpeeld op eene ons onbekende foort van pracht ten tyde der Koningen. O) 1 Sam. VIII,