is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van A B I S A I, enz. 535 laat, waarin Nathan en de priester Zadok zyn. Dit is geen gezelfchap voor hem (*). Maar dit helluit kost hem het leven. Salomo gelooft, dat hy mede ingewikkeld is in den toeleg van zynen broeder op Abifag; hy moet het ook byna gëlooven uit zyne fnelle vlucht naar den tempel , en geeft bevel om hem te dooden. Tot hier toe zelfs houdt Jodb's helden trotschheid het uit. Benaja begeert, dat hy het altaar zal verlaaten : „ Neen \ hier wil ik derven (f)! "

Zo valt dan de man, die by alle de rauwheid in zyn' Charakter, nogthans een beter lot fchynt verdiend te hebben. Eet is re beklaagen, dat zo weinigen diep genoeg zien, om de innerlyke goedheid van een Charakter van de uiterlyke ichors te kunnen onderfcheiden. In Jodb zyn zo veele kenmerken, en in veele opzichten ook zo veele werkelyke deugden, dat het alleenlyk ontbreekt aan de beitiering en opwekking van dezelve. Men zal zulks, hoop ik , niet buitenfpoorig, of, omdat het tegen het oordeel van David ftrydt, ten eenemaal onwaar vinden. Wy kunnen thans zyn Charakter met meer bedaardheid, met meer onzydigheid befchouwen, dan David. De onaangenaame indrukken welke veele daaden van Joab op hem moesten maaken , beftierden hem te veel. Hy heeft 'g Konings vrienden beleedigd; dit valt moeijelyker te vergeeven, dan beledigingen van zynen eigenen perfoon. Wy befchouwen hier alles uit

een

(*) 1 Kon. 1. (t) ii, 30.

Mm 3