Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORREDE

by deeze gelegenheid de geest waarin men billyk de Frofeeten behoorde te hezen, ivaarmede men hun maniervan voordragt (voor ons dikwerf geheelvreemdj moeit bebordèelen; wanneer deeze eenigzinsmeer kennelyk, en menige fchoonheid in gedachten en uitdrukkingen duidelyker mogt worden; dan zouden myne wenfchen voor een gedeelte vervuld zyn, en dit zou my aanfpooren om ter meerdere opklaaring van dit onder werp, van tyd tot tyd vernieuwd* poogtngtn aan te wenden. Voor het overige heb ik byna by eiken Profeet eene proeve gevoegd van zyne denk- en fchryfwyze, eensdeels om het fmaakelooze van veele afdeelingen daardoor te verminderen , anderdeels ook om veeltyds myn gedachten oumiddelyk met eenig bewys te flaaven.

Dat ik eindelyk in de laatfte afdeeling van dit Deel ook nog eenen flap verder ben gegaan, dan de Bybel, zulks zalmen my, denk ik, niet ten kwaade duiden. Ik heb de gronden in 't begin van dezelve opgegeeven. Heeft men het tot hier toe niet ongevoeglyk gevonden, dat de Apokryfe boeken achter onze handbybels geplaatst zyn; dan zal men 't ook hierin niet vinden , dat zodanigen onder dezelven, welke da meeste oplettendheid verdienen, met weinige woorden in eene Charakterkunde van den Bybel toorden aangeroerd.

En dit zy genoeg over den Inhoud van dit Deel. wegens de behandeling Uyven myne Leezers Rechters. Sommigen van hen zullen my misfchien hun gedachten openlyk zeggen , en ik zal elke onderrechting, welke zy my geeven— in welk eenen toon zy ook moge gezegd worden — met dankbaarheid, gelyk by de voorige Deelen, aannesmen. en 'er gebruik van trachten te maaken. Mog'ten zy toch ontdekken, dat ik, zelfs hier, gebruik heb gemaakt van veele herinneringen, die ik van hen ontfing!—. Anderen zullen zich wel wederom gedrongen vinden,

om

Sluiten