Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ESRA.

in al zyn aanzien, en by de eerde viering van het loofhuttenfeest als den hoofdperlöon. Hy verwacht van de nadrukkelyke en verftaanbaare voorleezing der wet voor eene talryke vergadering des volks de beste indrukfelen. Mogtmen van alle Christenleeraaren kunnen zeggen, 't geen by deeze gelegenheid van Esra geroemd wordt, en indedaad roemwaardig is: ., Hy en zyne mede,, helpers lazen in het wetboek duidelyk en ver„ ftaanbaar zodanig, dat men verftond wat men „ hoorde leezen !" Het valt moeijelyk, om zich by deezen trek te onthouden van eenige aanmerkingen over het byna nog algemeen onverftaaubaar onderwys van het volk. — Nog een ander byvoegfel: „ dat men het had voorgeleezen voor „ die geenen, die het hadden kunnen verftaan ". Dat men ook uitdien hoofde zo. blyde was geweest by die feestviering, omdat men de voorgeleezene woorden had verftaan, leidt ons zeer natuurlyk op de thans meer dan ooit ingefcherpie, misfchien ook meer dan ooit , maar nog lang niet genoeg geboorde waarheid, om ook ons volmaakter Wetboeken deszelfs deelen alleenlyk den geenen voorteleezen, die hetzelve kunnen verftaan. Wien dit toefchynt de ftem van zucht tot nieuwigheden te zyn, die twyfelt mogelyk aan de oudheid van het Boek van Esra.

By het vieren van het feest leeft nog de geest van de voorige tyden. Hoe deftig het geheel Charakter van Esra, en hoe ftreng het misfchien zyn moge, moet het evenwel een algemeen gevoel by de Israëlieten geweest zyn, dat feestdagen dagen van vreugde zyn. De voorgeleezene wet had meenig oog traanen uitgeperst. Deeze voorleezing geëindigd zynde, fpreekt hy het volk

P 3 ta

Sluiten