Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcSo Het CHARAKTER

in deezer voegen aan: ,, dat een dag van dank9, baarheid niet met treurigheid en traanen moest „ doorgebragt worden: dat men nu moest heen „ gaan en by fpys en drank vrolyk zyn, alleen-

lyk moest men den behoeftigen broeder, d;e „ niets voor zich-zeiven kon gereed maaken, „ daarby niet vergeeten. De vreugd in God „ zou hen blymoedig maaken." Zou ook hier» uit niet te leeren zyn, dat wy de vreugd by de feestvieringen der Christenen liever wel bellieren , dan beftryden ; liever opwekken, dan onderdrukken moesten ?

Hier eindigen de narichten van eenen man, van wien zyne tydgenooten ontegenzeggelyk veel meer wisten te zeggen, en die zich door veele ons onbekende verdienften den roem kan verworven hebben, welken hy by zyne Natie heeft behouden. Zyn verdienften die wy kennen, zyn minder in getal : nogthans kan men daarüit den braaven en ftandvastigen man leeren kennen, een man, gelyk het volk, 't wélk eerst wederkeerde, en waaronder het niet kon ontbreeken aan onrustige hoofden, ten uiterften noodig had. Serubabel was misfchien meer ftaat- dan wetkundig, en evenwel waren 'er leidslieden van beiderlei foort noodig voor een volk, welks Staat volftrekt op den godsdienst gegrond, en welks 'godsdienst met den burger - ftaat zo naauw verknocht was. De gehoorzaamheid van het volk is een bewys, dat zyne poogingen niet onbeloond bleeven.

NE-

Sluiten