is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der PROFEETEN. 367

Zelfs de hoogst waarfchynelyke oorfprong daar: van, het beurtelings zingen naamelyk van de Chooren , by de muzyk , die oudfte fpeelgenooté der dichtkunst, zou dit, bewyzen , indien niet reeds de natuur der zaak en het eigen gevoel daarvoor pleite. Dewyl nu de Profeeten. hiervan menigvuldige voorbeelden opleveren , wat is derhalven zekerer, dan dat wy dezelve over het geheel veel beter als dichters, en niet als redemars moeten beöordeelen?

Hierby fpreekt het van zeiven, dat deeze algemeene aantooning van hun poëeüsch Charakter aan uitzonderingen onderhevig is. Sommigen zyn klaarblvkelyk — gelyk by voorbeeld ,alle de gefchiedkundige afdeelingen in hunne 'boeken. In anderen kan men nu eens uit den Inhoud, dan uit het oogmerk, en eindelyk ook uit den toon meer het profe afleiden. Dk febynt my het geval te weezen by fommige gezichten , Welke zy meer in eenen gefchiedkundigen fchryftrant den Hebreeuwen eigen, dan met een' dichterlyken zwier, vernaaien. Doch hier dwaalen 'wy zekerlyk om , in eenen duisteren doolhof. "Waar begint de dichter, waar fpreekt de Profe,'fchryver ? dit blyft het onöplosfelyke raadfel , federt ons oor het gevoel voor de Hebreeuw fche dichtmaajt heeft verlooren, het geen door géenè

-loihoOtMO. ' ' :°n:

<:' :. ',i non; f.::':r./ . ■ u ■ uw cz%nU.

"welke irt,pot!etifche boeken dikwerf, in gefebiedkuudige -nook voorkomen, y of diedaarïn altyd door anderen wnor'iden worden uitgedrukt; —woorden,,welke in eene by.' zondere ongewoone bstekenis, by de bistorie-fchryvers on-

bekend,gebezigd worden — als mede ook woordvoegingen , by de-gefernedfehryvers nooit te vinden , en einde*

lyfe '— afwykende. uitgangen en buigingen der woorden. . lv. Deel. aae Stuk. Aa