Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n .B E R I C H T van

,, maticke, uitleg- of zelfs oordeelkundige bcfpies, gelingen — kon ik my bier niet inlaaten.

„ Aan het Charakter van Paulus is eene uit ge5t breidde befpiegeling toegewyd; gelyk in de

voorige Deelen alkenlyk by Mofes en David „ noodzaakelyk was. Mogelyk fchynt bet over-

tallig te zyn, dat ik zyn Leven — het welk j, zekerlyk reeds dikwerf befchreeven is — hier

beb herhaald. Maar het onderzoek van zyn „ Charakter maakte het noodzaakelyk dat ik

alle oogenblikken nu deeze, dan die byzonder-

beid moest aanhaalen. Zou ik hier nu altoos

,, bet gebeele verhaal inlasfchen ? dan zou-

„ den de gedachten ge duur tg hebben moeten voor-

den afgebrooken! Zou ik naar den Dybel wy-

zen? — dit zou den Leezer vermoeid hebben!

Zou ik flecbts de hier noodzaakelyke om/landig-

ï, beden plaatfen ? welk een fragment aller

»» fragmenten , welk een deerlyk faarncnhangend

verhaal zou hieruit ontfiaan zyn! Om die re„ den geloofde ik, dat bet der moeite wel waarj, dig was, om ftraks in den beginne eene aaneen' », gefchakelde gefchiedenis van de lotgevallen ,

van de daaden, van de redenen van zulk een » gewjgtig man te hezen ; hierom verhaalde ik „ kortelyk bet Leven, en was alleenlyk uitvoeri„ ger omtrent byzonderheden , waarop ik my in „ 't vervolg dacht te beroepen. Aden zal in ha ,, geheele Leven niets vinden , dan hijlorifche „ waarheid, behalven eenige gevoelens , waar„ over de geleerden bet nog niet eens zyn. Ze„ kerlyk behoort alles niet tot de Charakter kunde;

maar ik bad beflooten, om deeze vtrhandeling

» vol'

Sluiten