is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van PAULUS. aai

„ ik-zelf meer en meer bekwaam mooge wor„ den, om hetzelve uittebreiden (*)." Wie ziet niet in deeze toegeevendheid den grooten Apostel, die by een klaar doorzicht van de waare zedelykheid en mishaaglykheid der daaden voor God, zonder ooit tegen zyn geweeten te handelen , van alles gebruik weet te maaken, om waarheid en godzaligheid meer en meer uittebreiden?

Zo veel als Paulus aanbragt ter bevordering van de kennis van Christus door zyne leeringen , even zo veel deed hy 't ook door zynen wandel. Hy was een volmaakt voorbeeld voor alle de gemeenten, waarin hy bekend was, en de aanhoudende oprechtheid, het braave, het openhartige , het waare in zyn Charakter nam veele vyanden in voor hem en tevens voor zyne leer. Hy kon, ('t geen zo weinige Leeraaren der Christenen kunnen doen, zonder de ootmoedigheid te krenken,) op zich-zelve-n en op zyn voorbeeld wyzen: „ Dit is onze roem, het ge„ tuigenis van ons geweeten , dat wy in op„ rechtheid en goddelyke louterheid, niet door „ menfchelyke wysheid , maar door de gena„ de van God in de waereld gewandeld heb„ ben (f). Weest derhalven myne naarvol„ gers , gelyk ik een naarvolger van Christus „ ben (§)!" Men voege nog hierby de bereidvaardigheid , om alle eigene voordeden te verloogchenen, aileenlyk om nut te doen, en het groote , het edele van zyn gedrag in de blydfehap over de verkondiging van Jefus leer,

zelfs

(*) i Corinth. IX, 19-23. (tJ 2 Corinth. I, 12. (j) 1 Corinth. XI, i.