is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van PAULUS 223

echter verkiest hy duizend ongemakken, welke hem omringen,' boven eene veilige rust, aileenlyk om van nut te kunnen zyn.

Zulke yverige poogingen konden niet zonder vrucht zyn ; te meer dewyl zy beftierd wierden door de wysheid, welke voor ieder Leeraar van

het Euangelie, hoe veel te meer nog voor

eenen Apostel — zo noodzaakelyk is. Hoewel Paulus fomtyds alleefi op zekeren afftand als Leeraar fcheen te handelen en Christus te verkondigen , hy leide echter daarby den grond tot eenen goeden voortgang, welken zyne eigenlyke prediking in de volgende tyden had, dewyl hy nooit eene gelegenheid liet voorby gaan, waarin hy van nut konde zyn. Hoe veel zouden niet dikwerf de Leeraars van den godsdienst voor den godsdienst zeiven en voor hunne broederen kunnen doen, indien zy hierin van Paulus wilden leeren! Byna in alle overige betrekkin gen, waarin menfchen kunnen ftaan, handelt men immers naar dit grondbeginfel. De geleerde , die een geleerde is uit liefde tot de weeten fchappen, acht elke gelegenheid hoog, waarin hy de kennis uitbreidt , en elke zucht in den mensch weet gelegenheid genoeg te vinden, om zich te kunnen verzaadigen. Aileenlyk de dienaaren van het Christendom zyn zo zelden bekwaam, om alles tot hun voordeel te bezigen, mogelyk dewyl hen die vuurige zucht maar alte dikwerf ontbreekt. Paulus volgde hierin den grooten Leeraar van God gekomen, wiens geheele levensgefchiedenis onnoemelyk veele blyken daarvan oplevert. De geringfte omftandigheid gaf hem gelegenheid, om zyne toehoorders tot iets verhevens uit den godsdienst opteleiden. Hy onderzocht hetmen-

fche-