Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Q3o Het CHARAKTER

liefde nooit met eenigen nadruk waren beftraft?

Het is reeds op eene andere plaats aangemerkt, dat alle de vermogens, alle de grondbeginselen van Paulus den Mensch, alle de overtuigingen en deugden van Paulus den Christen , ook by het waarneemen van het Apostelampt tot de eerfte groote bedoeling van hetzelve medewerkten , hoewel zy zonder deeze zyne bepaaling nooit tot die hoogte zouden gekomen zyn, welke zy nu bereikten. In hoe verre zulks gefchied is, kan ik hier niet toonen, dewyl wy hiervan beter kunnen fpreeken, wanneer wy zyne eigenlyke Charaktertrekken in nadere overweeging zullen neemen. lk denk, dat wy reeds uit dat geene, t welk ik tot dus verre heb aangehaald, een waardig denkbeeld verkrygen van zyne grootheid als Apostel. Wie het beeld voltooijen wil, moet flechts zyn leven en zyne fchriften andermaal overweegen. In het geringfte bedryf van zyn leven, in de fynfte gedachte in zyne fchriften, zal hy daaden en woorden vinden, waardig voor het uitverkooren werktuig ter eere van den godsdienst: daaden en redenen, welke ons begrypelyk maaken, hoe het Euangelie door hem zo ongelooflyk veel gewinnen , en de pas geplantte gemeenten zo fpoedig in vollen bloei konden komen. , . . , Ik zou hier het Charakter van den Apostel Paulus eindigen, voor zo verre ik hem heb befchouwd als Christen en Apostel, zo er met nog ééne byzonderheid was, welke naauwkeurig overwogen verdiende te worden, fchoon dezelve niet eigenlyk tot het Charakter van Paulus behoort. Welk eenen fchat bezitten wy in het aedekundig gedeelte van zyne fchriften 1 lkweet T - we:

Sluiten