is toegevoegd aan je favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

828 Het CHARAKTER

ziende oordeelt) weggenomen, maar bevestigd Wordt. Ik vyeet, dat men gewoon is, het juiste' tegendeel hiervan ais het Charakter van eenen verheven geest optegeeven; ik meen de edelmoedigheid , om ook dan zyne verdiensten onaangeroerd te laaten, wanneer dezelve van anderen aangetast en over het hoofd gezien worden. De waarheid van dit gevoelen, van zekere waare zyde befchouwd, wil ik niet ontkennen; men moet flechts niet in 't algemeen een gedrag met deszelfs bron, of eene daad met de avrechtfe bedoelingen , waarüit dezelve kan verricht zyn, eindelyk niet hetbyzonder belang met het belang van 't algemeen, en in dit geval met het belang van den godsdienst verwarren. De verhevenheid van geest kan by het verzwy'gen, maar de verhevenheid van geest kan ook by de vrymoedige belydenis van zyne verdiensten plaats hebben. By deeze verhevenheid van geest wordt altyd een foort van geweld tegen ons-zelven, eene heerfchappy over onze neigingen en over de gewoone driften der natuur voorönderfleld, en deeze kan in beide gevallen gevonden worden. Het kost overwinning, zich met bedaardheid verkeerd befchouwd, veracht, gelasterd te zien ; want de zucht ter veröntfchuldiging en rechtvaardiging van ons-zelven is ons aangeboo•ren. Het kost overwinning, althans vooreen' Christen, om veel van zich zeiven te fpreeken, om anderen op zyne deugden te doen zien, en eigene verdiensten tevertoonen, uithoofde van de zo onömftootelyke en gewigtige waarheid in. bet Christendom, dat niemand naar ydelen lof moe., gi rig zyn, waartegen de eigen lof fchynt te flryden, maar nog veelmeer uit hoofde van

de