Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394 Het CHARAKTER

lykften, waarden en algemeenften zin? Paulus wil volftrekt niet toelaaten, dit een zwak Christen veracht of gekrenkt worde. Wel is waar, hy wil zich zeiven niet blind maaken , noch aan bekrompene kundigheden den prys van een klaar doorzicht toekennen. Maar de dwaalende moet evenwel altyd Broeder blyven , hy moet zyn aanfpraak op de broedtrlyke liefde blyven behouden: Paulus begeert dat zyne Leerlingen verdraagzaam zullen zyn jegens hen, die vry denken, maar ook even zo billyk jegens de zwakken.

En, gij billyke en Christelyke Leezers! vergunt my hier, dat ik een oogenblik de hoofdbedoeling van myn boek uit het oog verlieze, en my wende tot eene groote meenigte van onze thans leevende Leeraars van den godsdienst Bezield door de liefde jegens allen , welke ik in Paulus heb getoond , moet de Geest der verdraagzaamheid en der liefcie zelf de hand , welke dit fchryft, bellieren , en dezelfde Geest moete ook uwe harten, 6 gij ijveraars voor de vryheid ! vervullen, wanneer onder duizend ftemmen misfehien deeze zwakke ftem van eenen vriend der waarheid, uw oor mogt bereiken. Ik weet van geene bitterheid jegens u: ik billyk geenszins het gedrag van veele ftrenge verdeedigers der oude Leeraaren, wanneer zy in eenen harden toon tegen u uitvaaren, u door zodani. ge naamen, welke niet de liefde, maar de geest van partyfehap heeft uitgevonden, willen ter nedervellen of wederleggen ; veelen van uwe handelingen (maar alte dikwerf door u met luttel voorzichtigheids verricht) erger uitleggen, dan zy zyn, hoewel ik ook weet, dat hun oogmerk

me-

Sluiten