Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$94 CHARAKTERen SCHRIFTEN

'er byzonder op toeteleggen, om zyne aanteekeningen van dwaalingen in de Kerk groot te maaken ? en waren niet de buitenfpoorige denkbeelden van de Christelyke volmaaktheid. welke men afhangkelyk maakte van zodanige dingen, welke in 't geheel niet wezenlyk waren, gelyk het huwelyk, de fpyzen, de zuiveringen zyn, mede geteld onder de eerfte afwykingen van de leer van Jefus en zyne eerfte Leerlingen ? „ Hoedee. „ ze waan ontftaan is, zegt de in 't voorige aan„ gehaalde Geleerde, zal niet ligt iemand vraa„ gen, die de wangefchiedenis van de eerfte eeu„ wen kent."

Doch, ik ben mogelyk reeds alte wydloopig geweest, en leide nu alleenlyk nog uit alles, wat 'er tot dus verre gezegd is, deeze gevolgtrekking af: „ Jakobus en Judas, de fchryvers van „ de brieven onder hunnen naam in onzen Ca,, non, zyn niet onder de twaalf eerfte Aposte,, len , en worden, omdat zy zoonen waren van „ Jofeph en Maria, broeders van Jefus ge„ noemd (*). " Hierüit is het mislchien te verklaard) Om alle de dubbelzinnigheid te myden, welke byna onvermydelyk is by de gelykheid van naamen, zal ik hier eene lyst inlasfchen van de Jakobus/en en juiasfen, waarvan in het Nieuwe Testament gewag wordt gemaakt, zo als ik my dezelven voorftel. Misfehien maakt dit den zin van veele plaatfen tevens begrypelyker.

Onder den naam van jakobus meen ik de volgenden te Tinden :

i. jakobus, Vader van Apostel Judas, HandeL I, 13. a. jakobus , een zoon v-iti Zebedeus. Matth. IV, 21.

Hoofdft. X, 2. Hoofdft. XVII. 1. Mare. I, 19^9

Hoofdft. III, 17. Hoofdft. V. 37. Hoofdft.IX.

2. Hoofdft. X, 35. 4T. Hoofdft. XIII. 3. Luc.

V. 10. Hoofdft. VI. 14. Hoofdft. VIII. 5i-

Hoofdft.

Sluiten