is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen over de natuurlijke opvoeding der kinderen, in de twee eerste jaaren van hun leven. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.( H6 )

men eins, wanneer deeze gefteldheid geert plaats heeft, de befmerting der kinderziekte ., door inenting, niet ligt zal overbrengen: — tot een voorbeeld dient, dat men in kleine Steden fomtijds, en in volkrijke meest altijd, eenige perfoonen vindt, die de kinderziekte hebben, zonder dat 'er daarom eene algemeene befmetting plaats heeft; men heelt zelfs waargenomen (en dit zal waarichijnlijk , in vervolg van tijd, meêr en meêr bewaarheid worden) dat de meestdieerfchende ziekten, waar onder ook de pokken behooren, in eenen zekeren bepaalden kring van jaaren hét land doorwandelen, zich nu hier, dan «ldera bevinden, en op fommige plaatfen, na verloop van eenen zekeren tijd, telkens wederkomen; derhalven kan elk zich van het middel der inenting gerustelijk bedienen, zonder vrees van zijne medemenfehea hier door .nadeel te zullen toebrengen.

In fommige Steden van Engeland, is men gewoon, zodra lïechts één of twee van de pokjens wórden aangetast, alle menfehen, die dezelven nog niet gehad hebben, inteè'nten ; hier door bewerkt men, dat naderhand, in zulk eene plaats de kinderziekte niet kan wederkomen, als bij het volgend gellachr, en dan handelt men hier mede weder op dezelfde wijze; door deeze manier van handelen wordt het pokgift zodanig verzwakt en zo goedaartig gemaakt, dat men, zo dit gebruik algemeen werd, gegronde hoop zou hebben, om deeze ziekte geheel uit een land te verdrijven, of bijna onfchadelijk te maaken; doch wel verre van dit voorbeeld hier te'

vol-