is toegevoegd aan uw favorieten.

Alphabetische beschryving van byna agt honderd stokoude menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «7 )

1752» i'1 lwy:-> 's door de vermaarde Oculist Cyr rus te Zwolle, onder andere veele gelukkige Opejaticn , een man van 102 jaren, die 16 jaren aan een grauwe ftok blind was geweest, tot onuittprer keiyke vreugde van dien Grysaard,, en groote verwondering van alie aanfchouwsrs, 't gezicht vol*kanv.n herfteld geworden.

1752, den 24 Gctober, overleed te Berlyn, een Daglooner aan eene beroerte , in 't 104de jaar zyns ouderdoms.

1752, den 24December, isteSerbini, een Dorp in Polen , behoorende -aan den Cancnnik Poniawiks, een Boer overleden, in den ouderdom van I iS jaren: hy was nooit ziek geweest, en had eerst voor 3 jaren hefpeurt, dat zyne kragten en geheugen begonnen re verminderen; op 't i'aatst beklaagde hy zich allermeest, dat hy wegens zyne hooge jaren tot geen arbeid kon gebruikt worden, en dus zyn overige leeftyd als een iedig-ganger moest verflyten.

1753, 10 Maart, leelde nog de Wed. van de Baron Seydlitz, lieer van Neudorll', in Polen, oud .zynde ■ 06 jaren. Haar man was. dat zeilde jaar geftorven , oud 96 jaren. .

1754, in Maart, ftierf te Neucastel, de vrouwe van JeanTumhull, in den ouderdom van nójaren, hebbende haare kennis behouden tot haaren laatlten adem.'

1754, in Maart, overleed te Nieuw-Jorck, ecu Saltzburger in den ouderdom van 106 jaren, nalatende 170 kinderen, tot in het yierde gedacht.

1754, in oi omtrent May, overleed te Prades d'Auhrac , in de Generaliteit van Montauban in Vrankryk, zeker perfoon, welke den ouderdom van 118 jaren bereikte.

1754, in May, is in 't Dorp Reid, niet verre van Bon, aan de overzyde van den Khyn, onder Bergsland gelegen, een "Boer guftorven, die zyne jaren tot op 109, 9 maanden en 13 dagen gebragt heeft, Nzynde dcszells vader en moeder voor omtrent 50 jaren ieder in den ouderdom van 107 en 86 jaren van haar huwelyk, overleden.

1754, inOctober, overleed te Parys in de Wyck H 2 vau