Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volkeren van Europa. 223

overigen Volkeren nuttig te zijn, die te onderwijzen, ofte vei adelen, verachtte de trotfe Griek dezen, zonderde zich van hun af, en gaf aan allen den fmaadenden naam , Barbaaren. Alles, wat wij eenigzins van de Grieken ontleend hebben, hebben wij zeer fpade en door eigene moeite en vlijt verkreegen: Atheenen heeft, noch oost-, noch westwaards , eenig nut verfpreid, noch voordeel gedaan. Alexander was een ras voorbijbruisfchende ftroom: flegts zoo lang vertoefde hij op eene plaats, als noodig was, om a"ls opperheer erkend te worden. Hij is, op verre na, geen Kauel de Groot, die, niet flegts de afgodsbeelden der Saxen verbrijzelde, maar ook te gelijk deze Volkeren , uit de ruuwfte onweetendheid, en bijna volkoomene woestheid, uittrok en verloste. Alexander deed niets nieuws , niets bijzonders tot geluk der Waereld; de Aarde bleef, gelijk zij was; en is het dan niet zonderling, dat men ter zijner eere, een zeker tijdperk, in de gefchiedenis onzer reden en van het geluk der waereld, zijne eeuw, de eeuw van Alexander noemen wil? De bloedige tooneelen , gebeu^ renisfen na zijnen dood, vielen op het zelfde'tooneel voor en het was zelfs niet zeer voordeelig, dat het oorlog de landsverhuizingen noodzaakelijk maakte. Immers welligt had de Oosterfche , de Aziiitifche geest, zoo als deze, ten tijde van Alexander, gefield was, zich, met een goed gevolg, met den Europeefchen, kunnen vereenigen, welligt had deze de zeden kunnen verzagten, daar in tegendeel de noordfche dezen zooruuw en onbefchaafd liet blijven, als dezelven waren. Geduurende dezen geheelen tijd kwam Afrika in geene aanmerking; en men vond

hier

Sluiten