Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATHARINA II.

27

zullen beloonen , hadden al de uitwerking, die hij 'er van verwagtte. De Lijfwacht antwoordde door een gejuich van goedkeuring. Gustaaf deed hen dadelijk den eed afleggen , en de Officiers waren gedwongen het voorbeeld der Soldaaten te volgen.

Gustaaf, op de getrouwheid van dit krijgsvolk ftaat makende, deed fchildwagten voor de zaal van den Raad plaatfen, en verbood iemand te laaten uitgaan. Hij begaf zelf zig naar de hoofdwacht, en, na de Officiers te hebben doen bij elkander komen, verhaalde hij hun, in tegenwoordigheid der Soldaaten, het geen 'er op het Slot omging, en zeide hun, dat hij niet twijffelde in hun denzelfden ijver te zullen ondervinden, als in hunne braave medgezellen. Allen, uitgenomen één ( 1), beloofden hem onder eede aan zijne zaak dienstbaar te zijn.

Gustaaf wilde zig dadelijk van het tuighuis meester maken. Hij eifchte zijne paarden. Levenhaupt, die dezelve gereed

hield,

(1) Het was de Baron van cederstrohm. Zijn geheele antwoord beftond daar in, dat hij den Koning zijn degen aanbood', toen wierd hij in gevangenis gefield.

1776.

Sluiten