Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karei de groote. 495

zoo als in Italiën, waar het gemakkelijk was, inkoomften te verzamelen, ter bezoldiginge van den Leensman. Destijds, toen Italiën getugtigd wierd, waren er, bij de Longobarden, onder Alboinus, twintig duizend Saxen. Naderhand vereenigden zij zich met de Longobarden tegens de Franken, en wierden, in de zesde eeuwe, geflagen. Steeds heerschte er een bittere haat tusfchen hen en de Franken, zoo dat het krijgsvolk van Clotaiuus, ten jaare 555, hem niet wilde toelaaten, eene bevrediging onder hen te maaken, maar er op aanhielden, om te vegten; waar bij egter de Franken te kort fcbooten , en de nederlaag kreegen. Meer, dan dertig jaaren, duurde het oorlog van Karel tegens deze Volkeren; en dit oorlog kon geen einde neemen , dan door eene geheele verandering der SaxiJche zeden. Hoe dikwils zij ook overwonnen wierden, en offchoon zij, op den Landdag te Paderborn, ten jaare 774, zich, door hun Opperhoofd, verbonden hadden, om, wanneer zij wederom hunne beloofde trouw verbraken, als dan verpligt te willen zijn, zich aan de flaavernij te onderwerpen, of uit het land verdreeven te worden, vermoordden zij egter, onaangezien dit alles, ten jaare 796, de gezanten van Karel ; en er was geene vijandlijkheid uittedenken, welke zij niet pleegden. Wittekind was, zoo als men weet, de Aanvoerer, en maakte eene gemeenfchappelijke zaak met onzen Godfriedus , in wiens landen hij befcherming zogt: en wat kon men niet van de vereeniging dezer beide mannen verwagten ?! Het was ongelukkig en flegt, dat men, op den Landdag te Duwen, befluiten moest, dat de

s Saxen

Sluiten