is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hiërarchie. 8r

bloedfcbande te leeven, en dergelijken; waarom men geloofde, dat het Christendom Romen alle die onheilen veroorzaakte, onder welken de Volkeren zugtten, en eindelijk, waarom men fteeds,

tot op de tijden van Alarich, geloofde, dat de Goden, en met dezen de fterkte en eer de Romeinfche wapenen, om der Christenen wil, verlaaten hadden (*). Ik wil eindigen met de aanmerking, dat de vervolgingen ons zeker bewijzen van de kracht der waarheid en der deugd gegeeven hebben; maar het zou eene heerlijkere, eene aangenaamere verfchijning geweest zijn, wanneer het Chtistendom, zoo zuiver als de opperde Leeraar dit bekend maakte, in het Staatkundige aangewend, en de regeering des Staats daar naar behoorelijk ware ingerigt geworden zoo als wij ons dit denkbeeldig als mogelijk kunnen voordellen. Dit gefchiedde nu niet ;* maaide vervolgingen bragten mede het heure toe, ter verval» fchinge van het waare wezen des Christendoms. Dit behoort deshalven den menfchen: Gode, der waarheid en het Christendom integendeel koomt de eer toe: dit kan niet te dikwils gedagt, en niet te dikwils gezegd worden, wanneer men voor deze Leer der waarheid fpreeken wil, zoo als men moet.

Wie zal gelooven, dat het Christendom, deze nieuwe, zonderlinge, en haar licht wijd verfpreidende verfchijning, geene gewigtige en aanmerkelijke gevolgen zou gehad hebben, zelfs ten aanziene van

des-

C\) Hier over zie men Vossius in Comment. ad epift. Plin. ad Trajan. de Chriftïan. perfec. Origem contra Cellum paflltn. Tertull. Apol. Cap. 7, 8, 9.

III. Deel. F