is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t)e Hiërarchie. 83

tendom noodwendig ia de fchoolen der Wijsgeeren invoeren?! Het moest noodzaakelijk nieuwe denkbeelden te wege brengen, en nieuwe uitzigten openen. Ook moest deze Leer, welke den adel en de beftemming van den mensch, en de wijze, op welkë hij, tot deze beftemming, geraaken kan, zoo duidelijk verklaart, deze Leer moest, buiten twijfel, andere en vastere beginzelen van Zedenkunde daarftellen en aanbrengen, dan men, tot dus ver, gehad had. Ik durf mij in geene uitgebreide befchouwing bier van inlaaten, wijl zulks mij te ver zou kunnen afleiden; ook heb ik, reeds te vooren, op meer plaatzen, de aandacht mijner Leezeren, bij dit gewigtig ftuk, tragten te bepaalen; maar hoe opmerkelijk is het niet, dat, eerst na de opkoomst van het Christendom, deze voortreffelijk moralizeerendeWijsgeeren ten voorfchijne traden: een Seneca, een Epictetüs, een Marcüs Aurelius en anderen, welken, in eenen eenvouwigen en populairen toon, tot de menfchen fpraken, van het gene er door zedenlijkheid, kon gewonnen worden. Daarteboven verdient het ook onze aandacht, dat het Veelgodendom geweld leed, en voor de zuivere en fterkere denkbeelden des Christendoms wijken moest. Dit kon niet anders zijn, wanneer zuivere waarheid, en bevattelijke Wijs.geerte zich hooren lieten, en er kundigheden verbreid wierden, welken zoo geheel, ik wil niet zeggen, met de aangeborene, maar met de algemeene Reden en Verftand overeenftemden. Ik zeg niet, met de aangeborene denkbeelden; maar ik zeg, met het gevoel, en met de wenfchen, welken in onze natuure liggen, en in eenen iegelijken F a onê-