Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

De Hiërarchie.

citaat, belegert Romen, en wil, dat alles zich zoo geheel aan hem zal onderwerpen, als het aan den

Keizer was onderworpen geweest. Nu wordt

Pipinus de Befchermer, en belooft den Paus, hem dat alles wedertegeeven, het welk de Longobarden, welken thands meester van Italim waren, hem hadden afgenomen., Op «deze wijze kreeg Romens Bisfchop het Exarchaat en Pentapolis, en wierd daar door een Vorst.

Ik heb tot dus verre een gedeelte van de gefchiedenis des Pausdoms ijlings befchouwd : niets dan ontwijfelbaare gebeurenisfen, heb ik aangevoerd, de zulken, welken men m elke gefchiedenis dier tijden aantreft. Niemand zal mij des verwijten kunnen, dat ik mij aan haairklooverijen fchuldig gemaakt, of het getuigenis der gefchiedenisfe verdraaid heb; en dus durf ik zeggen, dat het alleen aankoomt, op eenen zuiveren en goeden wil te hebben, om intezien, dat er, ten aanziene van de Hiërarchie en het Pausdom, niets voorviel, 't welk niet door de gefteldheid en den loop der waereldfche dingen, naamelijk de regeeringszeden, moest worden te wege gebragt. Het lot des Christendoms was onaangenaam , zoo als het altijd geweest is , en daarom is er altijd, nu eens een aanmerkelijker, dan een geringer deel van dat heil, het welk het Christendom zou hebben kunnen veroorzaaken , voor de menfchen verboren gegaan: dit zal men overal in mijn werk zien; en ik troost mij daar mede, dat ik deze Helling beweezen, en mijnen Leezer op louter duidelijke zaaken en * daadelijke gebeurenisfen ge weezen heb. Anderen mogen er dan fteeds een groot wonder van

maa-

Sluiten