Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gregorius de zevende.

48r

hing aan Gregorius bezorgde. Dit kan ons zonderling ichijnen, zoo als het ook in die dagen aanleiding gaf, om Gregorius te befchuldigen, als had er tusfchen hem en Mathildis iets anders en meer, dan bloote vriendfchap, plaats (*); alleen de Gefchiedenis doet ons zien, dat zij, buiten dit, grond genoeg had, om den Koning te haaten. Hendrik de Derde had reeds den rijkdom en de grootheid van haaren Vader Bonifacius Markgraaf van Toskaanen met wangunftige oogen aangezien, en dezen met list zoeken gevangen te neemen, wanneer hij zich eens aan het Keizerlijke Hof bevond; ja eenigen willen hem zelfs van eenen aanflag tegens het leven van Bonifacius befchuldigen (j). Na den dood van Bonifacius trouwt deszelfs weduwe Beatrix met Gotfried , Hertog van Lottharingen , welke Hendrik met zijn geheel hart haatte, wijl deze hem een gedeelte van zijne Erflanden onthield. Hendrik doet hem het oorlog aan, om het huwlijk met Beütrix te verijdelen, en daar door te verhinderen, dat Gotfried magtig ,wierd: hij krijgt de overhand, en Beatrix moet met haare dogter Mathildis als gijzelaaresfe naar Duitschland trekken,ter verzekeringe, dat Gotfried zijn woord zal houden. Men kan gemaklijk naargaan, hoe zeer het Toskaanfclie huis tegens de Duitjche Koningen, welken zoo trotsch over de voornaamflen van Italiën heerfchen wilden, verbitterd wierd; maar deze haat tusfchen

de»

(*) Lambert. Schafnab. ad A. 1077. ut nee evadere potuerit incefli amoris fm'picionem.

(f) Donizon. de vita Mathild. ap Leibniti. rer. Brur.s» vic. Tom. t.

III. Deel Hh 1

Sluiten