Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FANNY WILKES.

voor uit, dat deez' vreemdeling 'er geheel anders uitziet, als de Heer handsom. Wij zullen eens zien, of zijne fpraak hem ook bekend zal maaken.

,, Verfchoon mij, Mifs"\ zeide hij tegen Mifs handsom, „ dat ik, zonder mij te hebben laten aandienen, binnen trede. Mogelijk zal M//ïstrange wel zo vriendelijk wezen, om mijn verzoek te onderfteunen." Hij kuschte teffens met den diepften eerbied de hand van jinny, die geheel uit het veld geuagen was , en eindelijk ten andwoord gaf: „ In de daad, Mylord, gij behandelt mij niet vriendelijk. Vergun mij, dat ik van mijne ontfteldtenis eerst tot bedaaren kome;" waarna zij opüond, en zich, na eene diepe buiging, fchoon met een knorrig gelaat, naar den tuin begaf.

De Lord oogde jinny op eene wijze na, welke bij Mifs handsom het medelijden omtrend hem gaande maakte. „ Vergun", zeide hij, terwijl hij zich, afgemat, in een armftoel nederzettede, „ vergun den ongelukkigften der Mannen een weinig rust! Ik zie, dat gij mij beklaagt. Ach! mogt gij dezen troost nimmer behoeven, of denzelven zeker vinden, wanneer gij dien eens mogt noodig hebben. Laat mijn weerbarftig noodlot bij U eene genoegzaame verontfchuldigiiig zijn wegens een gedrag , welk anders zoude kunnen mishaagen. Mifs strange' is uwe Vriendin: gij moet dus een onvergelijkelijk hart bezitten een hart vol gevoel , vol aandoening over de kwellingen der liefde

Sluiten