Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 >

"zullen moeten inzenden, welke Cornmisfie, in de beöordeeling van die Geloofsbrieven, en, in allesj wat daartoe betrekking heeft, voor zoo verre by de tweede afdeeling van den 5de Titul der Staatsregeling, deswegens geene vastftellingen zyn gemaakt, Zich zal moeten gedragen conform den inhoud van het Reglement A. en de eerfte afdeeling van het Reglement B. der Staatsregeling.

Dat dit Bewind, zo dra hetzelve kennis zal hebben bekomen, dat, voor ieder der Departementale Befturen, alle de Geloofsbrieven der verkorene Leden , of wel van de meerderheid der Leden, welke een zoodanig Beftuur uitmaken, zullen zyn bekrachtigd , dezelve Leden zal oproepen, om, op den daartoe, door hetzelve, te bepalen dag, en wel binnen 14 dagen, zich ter plaatfe, waar zulks behoord, te fifteeren , om zitting te nemen.

Dat dit Bewind, door Commisfiën of Perfonen,door hetzelve, te benoemen, de alzoo opgeroepene Leden der Departementale Befturen zal doen inftalleeren, en de gevorderde verklaring afnemen.

Dat de aanftelling van de refpective Secretarisfen, door de Departementale Befturen, zelve zal gefchieden, zoo wel als de aanftelling van zoodanige verdere Bediendens, als door het Vertegenwoordigend Lichaam, op voordragt van dit Bewind, aan de Departementale Befturen zullen worden toegevoegd, en wel op zulke Inftructiën,als dezelve Befturen,onderappro« batie van dit Bewind, zullen goedvinden te arresteren-.

Dat de jaarlykfche aftreding der Leden aan [de Departementale Befturen, en de zittingneming der nieuw verkorenen, op den laarften Dingsdag, in de maand July, zal plaats hebben, zoo dat omtrent dé ajsnu te verkiezene Leden, aan welke, by loting,

zal

Sluiten