Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5 OVER DEN OORSPRONG VAN

Men erkend nu duidelyk uit deze korte fchetz die wy van Guttenbergs leeven en arbeid hebben gegeeven, dat de verfchillendheid van gevoelen in de geleerde Republic, over den Vitvtnder, en de plaets van de Uitvinding der Boek-druk-konst, daeruit ontitaet, dat de Schryvers de zaek die zy be* doelden of onderzogten , niet vast genoeg bepaeld hebben. Zommige hebben de Geboorte-Plaets van? denüitvinder, met dePIaets daer deKonst ontftond, ve wisfeld. Guttenbèrg te Mentz, gebooren, konde nochtans te Strafsburg iets uitvinden. — Het verwonderd ons geenztnts dat men byna overat voor Mentz, is ingenoomen, (x) hier was Gutiert* berg gebooren en Burger, hier had hy zyne Konst «ot volkomentheid gebragt, offchoon hy ze el" ders had uitgevonden en gebruikt, zonder veel opzien daermede te maeken, hy ftierf eindelyk als een Kostganger van den Keurvorst. —- Dit ■was genoeg om 't denkbeeld te vormen, dat de Botk-druk konst te Mentz, haeren oorfprong hebbe genoomen $ verder kwamen te Mentz van de Pers, de eerfte Boeken, die met een Jaergetal, de Plaets daer 't Boek gedrukt was, en den naem van den Drukker waren voorzien. Dit alles verëenigt zich voor Mentz,; doch hierdoor yrord de eigentlyke vraeg, of de Boek-drukkonst te Mentz uitgevonden zy, niet bellist« Chnstoph Columbus (y) was een Genuées, doch niet tegenftaande dit, was 't niet van Genua uit, dat hy de nieuwe waereld ontdekte. <—»

An-

Qcy Ook D. H. Blubmt in zyti reeds aengehaeld Êta.

men o er de afcemeene Historie, is van dit gevoelen.

doch voegt 'er Waerfchynlyk by. * O) Of liever naer andere Colon, ziet O. Dapper, bs-

ichryvmg van Amerika Gap. 3. pagt 44, r

Sluiten