Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Eerfle Opheld. Regelen van VoorzigHgheid

als die in § 81. verzaameld zyn, en dat onkunde^ of onzekerheid omtrent dezelven den mensch volftrekt verhindert wel te vreden te wezen. 5. Of, dat men by het onderwys van het volk, noch op deszelfs kundigheden, noch op de kerkelyke wetten van zyn Land, eenige agt moet geven. Wanneer nu myne Leezers alle de fchrifren, die tegen my zyn uitgekomen, van . het begin tot het 'einde doorleezen, zullen zy bevinden , dat niet één van al Ie myne Tegen fchry veren het gewaagd heeft, om é-éne deezer Tegenftellingen vry uit te beweeren, ik laat Haan te bewyzen. Eenige Geleerden hebben my wel fommige uitdrukkingen in myne gezegden aangetoond, welken aan eene verkeerde uitleggirige on« derheevig zyn; daarvoor zegge ik hun hier openlyk dank, en zal de gevraagde nadere bepaalingen terbe-hoorelyke plaatse in dit ftukgeeven: maarmyneeigenlyke Beftryders hebben in hunne aanvallen nog niet een eenige myner hoofdflellingen onzeékcr gemaakt. ' Wat de eerfle twee Hoofdwaarheden aangaat, dat naamelyk de menfchen, in dit leeven reeds eenige trappen van hooger of zedelyke Gelukzaligheid bereiken kunnen , en dat een getrouw gebruik van de verlichtingen, die ons door het Chriftendom zyn a'angebooden, daartoe het voortrelTelykfte middel is: kan ik verzekeren, dat de Godgeleerden van alle Chrillelyke Gezindheden met my daarin overeenkomen. Hier is dus in de hoofdzaake geen verifchil, hoezeer men ook twifte over eenige Byvraagen, b. v. welke eigenlyk de werking zy van Gods v/oord, of natuurlyk of bovennaatuurlyk ? of door

de

Sluiten