is toegevoegd aan uw favorieten.

G.S. Steinbart's wysgeerige ophelderingen over zyn werk wegens de leere der gelukzaligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^6 Vierde Opheld. Over een algem'zn

tejdering zal ik deeze Bedenkingen breeder ontwikkelen, cn zo ik hoope met uwe Goedkeuring; hier dczelvcn met eene herhaalde korte voorftelling van het hoofddenkbeeld en eenige daaruit afgeleide gevolgen befluiceude.

1. De volftrekte Waarheid is altyd maar één. 'Er is dus ook maar ééne vollirekt waare Uitlegging van iedere Schriftuurplaats, en het is die gene, welke naauwkeurig alle dezelfde gedagten, die de Schryver daarin heeft willen aanduiden, voorfTelr. Maar dewyl de Heilige Schryvers zeiven in het verhandelen van veele Leerftukken van elkanderen afwyken, kunnen 'er ook veele even fchriftmaatlge Leerftellingen over enkele GcJoofs-ürtykelen wezen, naar maate iemand het geleide vaa deezen of genen der Apostelen volgt.

2. De betrekkelykt Waarheid kan veelvuldig wezen. Zy rust op de Samenftcmming der denkbeelden , die reecis in het verftand in voorraad waren, waarom iets voor den eenen waar kan zyn, èn voor een ander niet. Opdat iets voor deezen of genca eene christelyke Waarheid zy, worden twee zaa. ken vereischt: lr

«) dat het hem, die het aanneemt, uit deezr of gene Schriftuurplaatfe fchyne voort te vloeijen.

b~) dat het met zyne overige fchriftuurlyke kundigheden famenftemme, om hem tot God op te leiden.

In tegendeel is voor my eene christelyke Dwaaling,

<0