Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niemand van de Militairen, noch dei zeiver Vrouwen of Kinderen, zullen van buiteniets ra de; Stad brengen, dat impoft onderhevig is, zonder hrt zelve aan te geeven , of zulltn volgens de placaten van den Lande geftraft worden.

Ook is het aan geene Militairen , derzelver Vrouwen of Kinderen gepermitteert, eenig groen of drppg Hout van buiten in te brengen, zonder bewys., dat zy het zelve gekogc hebben

X I.

Geen Ruiters, Dragonders of HulTaren zullen rnet bunnen Paarden buiten de Poort mogen gelaten worden, ten zy dezelve van eén behoorlyke Poortpas voorzien zvn, en noch daar en boven, dóór een Onder-Officier van de Compagnie aan' d^ Poort gebragt worden, moetende de Poortpas tot aan het retour van den Ruiter op de Wagt;

fe'yyen.

X I L

Een Militair voor een Regter geciteert worden» de,1 zal eerft aan den commanderende Officier van zyne Compagnie hier van kennis geeven.

XIII.

Sluiten