Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 21 J

dit anders dan in een gelovigen — in een waar gelovigen, vallen?

Laat iemand vooral eens lezen den Lofzang en Dankzegging, ra het gebruik des Avondmaals, en zo hij niet zegt, dat alleen een gelovige zo fpreeken kan, dan kan hij wit zwart noemen. Wij geven uit het Nagebed alleen deze woorden op — „ Wij danken u van ganfcher herte, dat » gij — ons geeft een waarachtig geloove, daar door „ wij fulker uwer weldaden deelachtig worden. „ Gij hebt ons ook tot sterkinse deszelven „ uwen lieven Sone Jefum Christum zijn heilig

„ Avondmaal laten inftellen en verordenen, .

„ Wij bidden u, — dat gij door de werking uwes „ Heiligen Geestes, de gedachtenisfe onzes Hee» ren Jefu Christi, ende de verkondinge fijns „ doors , ons tot dagelijkfche toeneminge „ in 't rechte geloove — wilt laten gedijen."

Wij vertrouwen dan, dat elk zal moeten erkennen, dat niets onbegrijpelijker is, dan dat men heeft durven zeggen, dat, volgens het Formulier des Avondmaals, ook anderen, beha!ven de gelovigen, de gerechtigden tot die maaltijd zijn. De Avondmaalgangers komen er immers alleen in voor, als gelovigen, en wel de zodanigen, die een waarachtig geloof bezitten, en bidden om de dagelijkfche toeneming in het

ï echte gekfi/Z

B 3 Wij

Sluiten