is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands [...]. Door een genootschap te Groningen Pro excolendo iure patrio.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIr.N BUTKENS TE WINTNEN HET BuoUWEKSGrLD. IÖI

geen verbot, wilkeur noch verfameünge maken, die den Borgemefieren en Raed te onwille is, fonderen fy foelen altoos em behulpelich en byflandich wefen Stads recht te holden. Voort foelen die hoofdinge alle jaer eens den Borgemefieren en Raed reekeninge doen, als fe em bot fenden. Alle argelifl uitgefecht. In oerkunde hebben wy onfer Stads fegel an defen brieve gehangen. Gegeven in den jaere onfes heeren dufent vierhondert fes en dartich, in onfer Lieve Vrouwen avonde Nativitatis. Doe Luidolf Sickinge, Lubbert Leuwe, Folkeer Maurifftngh, en Hindrik Cater Borgemefieren weren onfer Stadt.

ï 7>

Tot beter verltand des opgegeven brieft dient men optemerken, dat de Raad van Groningen, geld benoodigd, (als zynde toen in heevige verfchillen met de Hamburgers, en eenige voornaame geflagten in de Ommelanden, Ripper da, Houwer da, en anderen,) door de oprigting der gilden, en daarby bepaalde inlaatings gelden, wier grootrte gedeelte aan de Stad zoude koomen, zig wilde bezorgen eene geduirzame bron van inkomften ja die onder den fchyn eens voorregts verhaaire. Want hoewel de geene, die werklyk het burgerregt hadden, het iy aangeërvet het zy gewonnen, het regt gegeven wierd alle gilden met veertien buttekehs te kunnen winnen, en meer dan een te gelyk te mogen gebruiken, maakte'men egter omtrent het brouwersgild, als zynde het voornaamfte, (waarvan ieder gildebroeder in tyden van fchot vierhonderd Groninger guldens moefi fchieten) eene

IILD.i^St. n uil.