Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r s )

gebrand, mitsgaders van gedeeltens derzelven 0B poene .van een honderd Guldens voor elke Kist of Kas groot 0f klein, geheel of gedeelte, te verbeuren by den geenen, welken dezelve aldus zal hebben in- utt- door- of Binnenlands vervoerd, of daartoe last of order zal hebben gegeven; behalven de verbeurte van de Kisten, ofkasfe., „ het„e£ » dezelve anders dan Thee mogt worden gevonden! 6. *

Geene Goederen zullen als tranfitoir worden geadmitteerd dan dewelke op het eerfte inkomen, en aan de utterfte Wagt als zoodanig zullen zyn aangegeven! 7

Van de voorfchreeve aangifte zal op de generaale Verklanng, alsmede <>et gefpecificeerde opgave d Plaats van waar dezelve komen; eu werwaards de-

len «'n18edl't!Heerd^ °P ^ Paspoorten, Loscedulen eu Renvarfalen, naauwkeurige aanteekening moeten gefchieden; ook zullen geene verzoeken tot tauxatwa, ofeenige tauxatiën voor door te voerene Goederen worden geadmitteerd: maar zal de aangifte zoo

ll^AW^d' a'S anderzIns> by BUüetten moeten gelcrueden.

8.

Generalyk zal omtrent alle tranfitoire Goederen

♦Vetten en -PJacaaten, en fpeciaal by het generaal Piac.iat van 1725, omtrent de inklaaring, losfina, wener mJadng als anderzins, by den In. en Uitvoer, Z he'a^e£neen » bepaald en vastgefteld, zoo v,v? *r« door de tegenwoordige inrichting van het irsrsiu neit is veranderd.

h herbyzonder zat odt opzichtefvk de êofifyviïetil G^deren, e«„ flipre yifkaue m,ete.Tworden

ge-

Sluiten