is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$.1463. DE VENUSSMET. 1003

befmetting zit, welke van de aders opgezogen, het gantfche lichaam befmet, en zich in korten tyd op verfcheide plaatfen van het lichaam openbaart, het heugt my, dat zulks een zeer gezond jongeling overkomen is, die na een onzuivere verzaming een venuszweer op de uitwendige huid der roede had gekregen, een Heelmeefter heeft de aangedane plaats met de lapis infernalis geraakt, een fchielyke en zekere genezing belovende, door de plaatlelyke uitroeijing der kwaal, maar deeze geneeswyze heeft een geheel ander gevolg gehad: want na vier dagen wierd het geheele aangezicht met lelyke wratten befmet; welke een weinig daar na zich ook over het geheele lichaam heen verfpreiden; tevens wierd hy ook met nagtpynen in de léde-maten gepynigt; hy heeft begonnen pyn in de keel te krygen ; waar door de ellendige zieke°voor alks kwaads bedugt, een vry ftrenge kwyling ondergaan heeft, om tot in de grond genezen teworden. ook heeft /'"/go (aj na de uitknaging van 'foortgelyke venuspuisten dusda nige ongelukken gehad: want hy bekend, dat, offchoon hy op zyne wyze, de kwaadaar tigheid der zweer en puisten, door de verzwore plaats te dooden, of de puistachtige tot de veretteringvan een goedaartige ftof, en de zuivering der plaats, met zuivering van "veele ftof en gebragt had, nochtans, de fchurftige en verzwore* en wratachtige puisten zich na de vehnaking fomtijds over het geheele lichaam verfpreiden. waarom hy baden, fmeringen , en andere middelen heeft moeten te werk ftellen; en, om dat dusdanige ziekte fomtijds nergens gewoon is naar te lui fleren, vooral naar het zveg nemen der pijn, daarom moet men , wanneer die ziekte met zyne pynen en puistjes door de voorzegdegeneeswyze niet kan uit de zveggeruimt worden, tot verdere middelen overgaan; vooral tot de befmeringen en waschzalven, in welke" het kzvikziher komt.

Uit dit alles blykt, dat 'er groote voorzorg nodig is, wanneer men de uitdoving en uitroeijing van het ontfange venusgif, door uitknagende middelen beproeft, plaatfelyk op die p'aats gelegt, alwaar men gelooft, dat de befmetting alleen zit. Botallus (b)

be-

(d) Ibidem. O) Aphrodifiac. pag. 870.

Llllll 2