is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§.l46>.

D'E VENUSSMET.

1031

ken, dat de wyze van berookingen, in de venusziekte te geneezen , op geenerlei wyze boven de andere geneesvvyzen kan verkoren worden, die door de kwik zijn genomen; daarom is deeze hedendaagsch genoegzaam vervallen , en word zelde gebeezigt, dan van kwakzalvers ; nu en dan word nochtans de berooking met cinaber gebeezigt, zo, dat die rook door een plaatfelyke richting fommige deelen raakt; b: v: de venuslasbuil, die hard is, en de veretterende middelen hardnekkig tegenftand bied, gevaarlyke zweeren der neus. ik heb dit eenige maaien van voorzigtige Geneesheeren, met een zeer kleine gifte zien beproeven, men beval, gelyk gezegd is geweest, om de venusziekte door de berookingen met cinaber te geneezen , dat in iedere gifte niet minder dan een half, en nooit meer dan een geheel once cinaber zoude zyn, dusdanige berooking wierd daaglyksch , ja zelfs tweemaal op een dag gedaan, die voorzigtiger waren, en dit beproefden , beezigden alleen maar vyftien greinen , en herhaalde zulks drie dagen daar na, zich twee dagen van deeze berooking onthoudende, zy bezigden maar tien greinen , wanneer de damp langs de mond of neus moest ingeademt worden, op dat de long daar geen nadeel door zoude lyden. Francastorius, die de venus^ ziekte zo fraay in een allercierlykst gedicht heeft befchreeven, is van het zelfde gevoelen geweest over de berookingen met cinaber (x), zeggende:

At vero & partim durum est medicamen, & acre. Partim etiam fallax, quo faucibus angit in ipfis Spiritus, elu&ansque animam vix continet agram. Quo circa totum ad corpus ntmo audeat uti, lndice me; certis fortajje erit utile membris, Qua papula informes, Chironiaque ulcera , pafcunt.

Aa»«

O) Aphrodifiac. pag. ipi»