Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1040

DE VENUSSMET.

5.1467.

danige warmte, die driemaal grooter is als de warmte van een gezond lichaam, en dat wonder is, die poeders in een glaze kromhals nedergedrupt, met een hevig vuur, veranderden byna geheel in kwik, blyvende nochtans eenige weinige korrels van een vaster ftof op de bodem van de kromhals.

Hangt dan de krachtdadigheid van de kwik van de algemeene eigenfchappen der lichaamen af? moet deeze niet eerder aan deszelfs byzondere natuur, door de proefondervindingen alleen kenbaar, toegefchreven worden? heeft het ooit uit eenige proefondervinding gebleken , dat het goud , zwaarder dan .de kwik foortgelyke uitwerkingen in het lichaam gedaan heeft ; namentlyk om de grootere evenredige zwaarte ? wie heeft immer door het goud de kwyling zien veroorzaken ? wanneer het goud in Koningswater ontbonden , door het bygevoegde wynfteeit zout nedergeftoten , en verfcheide malen met warm water afgefpoelt word , blyft de kalk van 't goud overig, die zo groote kracht heeft verkregen, dat zy door een weinig groote hitte met een overgroot gedruisch ontploft, de kwik^, op de zelfde wyze behandelt, geeft een kalk, die zonder eenige ontploffing een groote hitte kan verdragen , wanneer zy wederom tot haare vorige ftaat keerd.

Men moet daar en boven aanmerken, dat de metalen naauwlyks op het menfchelyk lichaam kunnen werken, ten zy dezelve eerst in hunne fcheivogten ontbonden, e:i dusvloeibaargemaakt zyn. de kwik, uit haare natuur vloeibaar zynde, kan, zonder vermenging, onze vaten intreden, en met de omlopende vochten zich vermengen; maar dewyl zy niet'fmeedbaar is, hebben veele gelooft, dat zy oneigentlyk de naam van metaal droeg, maar de overige metalen, wanneer, zy in de fcheivogten ontbonden worden, brengen iets nieuws voorr, uit het metaal en het fcheivogt vereenigt te famengeftelt, waar in men de geneeskrachten vind, welke, nochte in het ontbindend fcheivogt, nochte in het ontbonde metaal van te voren plaats hebben gehad; maar uit de vereeniging van deeze, zyn nieuwe krachten ontftaan,

wel-

Sluiten