Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii58 DE LENDEVANG. §. r43o.

te gelijk met Glisfonius op het zamenftellen van de verhandeling over de lendevang, toegelegd hadden, niet gelooft hebben, dat de lendevang een nieuwe ziekte was, en dat zy daarom hunne namen 'er niet hebben willen onder zetten , ten zy dat zy eerst aangetoont hadden, dat zy anders van gevoelen waren als Glisfonius; om dat deeze zaak veel meer ingewikkeld was, dan hy wel geloofde, edoch in de aantekeningen word een voorreede aangehaald , die voor dit werk gefteld is. ik heb deeze voorreede geleezen en herleezen, maar heb de onderfcheide gevoelens deezer agt Geneesheeren niet kunnen ontdekken, daar uit fchijnt een misflag uit zorgloosheid ingeflopen te zijn.

Daarop onderneemt de zelfde Schryver te bewyzen (ƒ) , dat Glisfonius zich zelve heeft tegengefproken. maar zo men de aangehaalde plaatfen met aandagt leest, zal het blyken, dat hyzich alleenlijk verwondert, dat hy de eerfte die de ziekte deeze naam heeft gegeeven, niet heeft kunnen ontdekken, het is zeker niets ongewoon, zo een noch niet bekende, en waargenome ziekte, op die plaatfen, waar zy zich het eerst heeft vertoont, een naam word gegeeven, die zy naderhand blijft behouden , wanneer zich de zelfde kwaal naar andere plaatfen voortzet, het is zeer waarfchynlyk, dat zy die naam van het gemeen heeft gekreegen, dewijl, voor zo veel my bekendis, niemand vpor Glisfonius over deeze ziekte heeft gefchreeven. en het valt zekerlyk niet ligt, na verloop van dertig jaaren, de eerfte uitvinder van deeze naam te ontdekken, of de zieke, die men het eerst gezegd heeft deeze ziekte te hebben. Glisfonius (g) geeft zelfs reede van deeze moeilijkheid: het volk, denaam aan deeze ziekte gegeeven hebbende , waant zich wat groots verrigt te hebben, en bekreunt zich verder niet over de uitvinder der naam, of de zaak zelve, om de meerdere oudheid deezer ziekte te bewyzen, moet men bewyzen, dat dit woordje rickets in Engeland in gebruik is geweest voor de

tyd

(ƒ") Ibidem pag. 31. (g) De Rachitide pag. 4.

Sluiten