Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5;i493- DE VLOEJING. i325

gaan, , ftond hy ftoutmoedig op deeze geneeswyze, dewvl hy tevens geloofde, dat dikwervge aderlatingen, het lichaam in dc vloejing minder-verzwakte, als in eenige andere ziekte, intusfchen herhaalde die allerbeste Geneesheer voorzichtigïyk de. aderlatingen, wanneer hy door een hevige ziekte wierd gedrongen, maar wanneer de vloejing. maar een deel van het lichaam» bezette, en de koorts weinig of niet wasj gong hy, met een eenige aderlating te vreeden , tot andere middelen over ; van welke naderhand (0 zal gefproken worden, ja wanneer dc aandrang.der koorts door herhaalde aderlatingen verzacht was, en eventwel de pyn en zweling der gewrichten bleeven voorduurcn, .lag hy bloedzuigers op de plaats, .waar z'ch de ontfteeking . en zwelling meest vertoonden ; en de bloedzuigers afgevallen zynde, let hy het bloed uit de wond loopen, tol dat die vloed van zelfs ophield, maar dewyl op deeze wyze minder bloed ontlast word , als door de aderlating , daarom heeft hy het niet der moeite waardig geacht, om -de herhaalde oplegging der bloedzuigers te beperken.

Te Parys is in-1747, een Boekje uitgekomen (u), gewag maakende van een onbekend Geneesheer te Mompellier , die alle foorten' van vloejing duor een zwaare-bloedontlasting ge.* nas, daar hy binnen zes-en-dertig uuren Trit'de arm en voet tevens meer dan twintig ponden -bloed aftapte, hy bekend dat 'er flaauwtens, ftuipen, op gevolgt zyn, wanneer hy op eenmaal vier ponden bloed aftapte; als dan raad hy, dat de Heelmeefter het bloed met de vinger of band maar bedwinge, tot

dat

O) Ibidem pag. 183..

f» Obfervations Intereffantes fur la' cure de' la goute & du HJieumatisme. Prïefat. pag. VI. & pag. 329. (X feq...

Eeeeeeee 3 ;

Sluiten