Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT,

Even gelyk veele andere. Kwijlen en Weetenfchappen, zoo ook is de Aardry kskunde, door tydverloop zelfvan fiechts weinige jaar en, eener aanmerklyke verandering onderhevig.

Be Hedendaagfche Historie der Vereenigdc Nederlanden , ■— immers het grootfle gedeelte der zelve, — by wylen I. Tirion veleer uitgegeeven, thands fiechts uit dit ééne oogpunt befchouwd wordende, zal men het famenflellen en algemeen maaken eener laatere Befchryving van den wezenlyk-tegenwoordigen ftaat onzes Vaderlands terflond moeten billyken.

't Is in dit werk dat men getracht heeft cenc zoodanige Befchryving te geeven. Aangevangen indenjaare 1773. en zes jaar en daarna ten einde gebragt, vervat hetzelve disnieuwfte, algemeeneen volledige, Geographie deezes hands: iets, dat de tyd elke andere, tot hiertoe uitgegeeyene , oorfpronglyke Befchryving der Nederlanden , reeds federd lange, heeft doen derven.

Ook doet ten opzichte van de waardy des tcgenwoordigcn wcrks niet weinig af, de verzekering, die men kan geeven, dat daarin niets geboekt is geworden, dan het gene de toets van een oordeelkundig onderzoek heeft doorgeflaan, ofwel als uit den mond zeiven der beste Fadcrlandfche Aardryksen Gefchiedkundigen- van onzen tyd is opgeteekend. De veele zaaken, die, zelf ondanks der zeiver merkwaardige hcid, elders te vergeefs gezocht, doch hier aangetroffen worden, zullen dit allerwegc voldoende bewyzen.

* 3 Daar

Sluiten