Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 }

béóordeelen, genoodzaakt wordt, moet het teven» afdar.d doen van alle Fondfen, door Gift, Erfmaaking, Inzameling of Aankoop, voor dezelve verkregen.

iS.

£ier toe kunnen niet gerekend worden zodanige Goederen, welke dit Kerkgenootfchap kan bewyzen, door vrywillige Gift, Erfmaaking, Inzameling of Aankoop tot andere eindens, dan tot onderhoud der Armen verkregen te hebben.

19.

Wanneer eenig Kerkgenootfchap een gemeen Fonds bezit tot onderhoud der Armen, en te gelyk tot andere einden gedicht, gemaakt of gdchonken , zal by de overgifte der Armen een fchiftjpg en fcheiding van zodanig Fonds moeten plaats hebben.

20.

Dit zal derwyze gefch.eden, dat by de overgifte van dat gedeelte van liet Fonds, waar van geen oirfpronelyke destinarie bewysbaar is, het getal der Zielen van'zodanig Kerkgenootfchap zal worden opgenoomen, en het hoofdelyk aandeel der overgaande Armen met dezelven aan den Lande afgegeven. 21.

Na zulke een fplitzing, zullen dè Armen van zo« danig Genootfchap als Kinderen van den Staat worden aangemerkt, en alle verdere aanfpraak op het voorige Gemeene Fonds ophouden.

24.

• Alle zodanige Liefde Gedichten, welke hunnen oorfprong en voordaaurend bedaan aan Erfmaakingeu of Donatiën alleen verfchuldigd, en ingericht zyn naar bepaalde Weren, overeenkomdig den wil der Teicateur» of Donateuren, zullen aan geen direet of

in-

Sluiten