Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 >

jvan den Aanbrenger, en een derde ten voordeele vaa s den Aanklager of Officier die de calange doen zal} Iwordende de Keurmeesters mede geauthorifeerd, om Iby preferentie de calanges uit dit Reglement refulteeJrende , te mogen doen.

64.

tl Het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen KJ Volks beheud aan zich de faculteit, om dit Reglement Jnaar vereisch van zaaken en omftandlgheden, te altaireeren en te ampliëeren.

1 Eh wyders vastteftellen, dat alle nieuw Goud- en IZilverwerk, het welk voor het in werking brengen van Jket voorgemelde Reglement of Ordonnantie, is of zal flzyn vervaardigd, door de Werkmeesters of Neering|doende in Goud en Zilver, geduurende den tyd van 1 vier maanden, na dato van de Publicatie, waar by |het meergemeld Reglement ter kennis van het Bataaf'jfche Volk zal zyn gebragt, zal mogen worden verjkogt en afgeleverd; edoch, dat na verloop der voorfz. vier maanden, zulks niet meer zal mogen gefchieden, ten zy zoodanige nieuwe Werken door Keurmeesters van de Plaats of van het District, voor zoo veel de groote of den aart van het iluks werks zulks toelaat, zyn getekend met een Duitfche 26, op verbeurte eener fomma van 100 guldens, door hem, die, na expiratie van den voorfz. tyd, daar tegen zoude mogen handelen, te calangeeren en te verdeelen, als by Art. 63van het Reglement of Ordonnantie is bepaald; en zullen door de refpectlve Werkmeesters en Negotie doende Perfoonen, het nieuw Goud en Zilverwerk, dat in hun Winkel voorhanden zal wezen, binnen voorfz. tyd, na dat die alvorens met het Meester-teken zullen zyn getekend , by partyen ter Keurkamer worden gebragt, en door Keurmeesteren invoegen voorfz. gemerkt

Sluiten