Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c ó j

Art, 13.

In Gemeenten:

Van 1. Grondvergadering worden 3 Kiezers en 3 Plaatsvervangers benoemd.

Van 3, 3 en 4 Grondvergaderingen, in iedere Grondvergadering 2 Kiezers en 2 Plaatsvervangers.

En in die van 5 Grandvergaderingtn en daar boven, in Iedere Grondvergadering 1 Kiezer en 1 Plaatsvervanger.

Art. 14.

De Kiezers en Plaatsvervangers bedanken nimmer voor dien last, dan om redenen welke by de Grondvergadering, waar door zy benoemd zyn, worden aangenomen , en leg^ gen onverwyld en openlyk af de navolgende helofte:

„ Ik beloof, dat ik nimmer myne flem zal geven, „ dan aan bekwaame en deugdzaame Mannen, die „ de vercisebten, by de ïnftruclie voor de Gemeeme„ Beftuuren bepaald, bezitten, en dat ik niemand „ zal benoemen, wien ik houde tc zyn een aanhanM ger van het Stadhouderlyk of Fozderaiief Beltuur; „ of voorltander van Aristocratie of Regeeringloosw heid.

Dit verklaar ik"

Waarna de Kiezers en Plaatsvervangers zichbydeStemepneemers , of zo een of meer derzelven tot Kiezer of Plaatsvervanger mogt verkooren zyn, hy de overige Stemopnemers plaatfen.

Art. 15,

Vervolgens fcheidt de Voorzitter de Grondvergadering ; zullende het echter aan een ieder der Stembevoegden vry ftaan om by het openen der Busfen te blyven, zonder zith eehter in eenige deliberatiën van de Kiezers, Plaatsvervangers en Stemopngnisrs te mogen mengen.

Art. 16.

De Kiezer, Plaatsvervanger en Stemopnemer, of Kiezers, Plaatsvervangers en Stemopnemers, benoemen onderling een Voorzitter en Secretaris,, en gaan dadelvk

over

Sluiten