Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+22 H O L L A N D.

rnet harde ftormwinden verzeld, hebben van tyd tot tyd, de voorfte duinen, en derzelver voorland, met de daarop ftaande huizen, afgeflagen en weggefpoeld: inzonderheid, in den jaie i47o;'toen ook de Oude Kerk weggeraakt is: en, (om van geene mindere vloeden te gewagen) door den zogenoemden Allerheiligen-vloed, den i. November des jaars 1570. En, naarmate, die uiterde- en naaft aan Zee ftaande huizen weggeraakt zyn, heeft men dit dorp meerbinnewaard bebouwd: 't welk veroorzaakte , dat men de Kerk, die eertyds midden in het dorp Hond, nu, aan het uiterft einde, geplaatft vind. Men ziet, op het Stadhuis van 's Hage, eene Scbildery, waarin de gedaante van Scheveningen, na de wegfpoeling der eerile Kerk, verbeeld word: en, in deze, ftaat de twede Kerk noch zeer verre, van het Zeeftrand: en men ziet 'er, verfcheidene huizen, zelfs geheele ftraaten, tuffchen beiden ftaande. Van deze Schildery, is eene aftekeninge, in P. Cluverus Batav. Oudheden I Deel, by Bladz. 76. Het dorp is noch tamelyk groot en volkryk: beftaande de Inwooneren meeft van de Vifcbvangfl in de Noordzee; waarvan de Inwooneren van V Hage dit voordcel hebben, dat zy dagelyks met verfchen Vifcb, uit dit dorp gefpyzigt worden. Dit doip word dagelyks, door de Hagenaars en vooral, door de Vreemdelingen , bezocht, om een Zee-hicht te fcheppen, Van daar de menigte der Herbergen; waarin deze allerlei ververfchingen, (hoewel voor geen geringen prys ,) bekomen konnen. De Hagenaars verkiezen, veelmaal , ook, wanneer ze in 's Hage ondertrouwd zyn, in dit dorp, zich in den echten ftaat te laten beveiligen: 't welk, aan den Kofter van dit dorp, geen gering voordeel toebrengt. De Scbeveningers zyn ook Burgers van 's Hage en hebben hunnen Schepen in de Rechtbank aldaar, gelyk wy hier voren bladz. 418 hebben aangeroert.

Eikenduinen ligt, een half uur gaans, ten weften van 's Hage, op den weg naar Loosduinen. Het was, in vroe. geren tyd, een Kerkdorp: dan, de Kerk, in 1581 afgebroken zynde; is 't nu niet meer dan een Buurtfchap van fommige hier en ginds van elkander verftrooide huizen. Deze Kerk was, in de Roomfchgezinde tyden, vermaard, door een zogenoemd H. Kruis, 't welk daarin bewaard werd, en waaraan men een wondere kracht toefchreef. Daarom, wercl die Kerk, in dien tyd van rondom veel bezocht, door Bedevaarten denvaard. Zelfs, noch heden, zegt men, de plaats, waar die Kerk gedaan heeft, een voorwerp der Roomfche bygelovigheid te wezen: gelyk ook , dat de Roomsgezinde Inwooneren van 's Hage en deszelfs nabuur-

febap

Sluiten