is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

466 HOLLAND.

echter niet meer dan eene boute Loon is, gebouwd. Sedert 1686, toen die laatfte Kerk werd opgerecht, is de eene de

Oude Waaler en de andere,de Nieuwe Waaler Kerk

genoemt.

.. De Waalsche Gemeente is, binnen deze Stad, zeer aanzienlyk: en ftaat, onder het opzicht van VI Predikanten.

Zo wel de Episkopaale als Presbyteriaanfche Engel-

<;criE Gemeente, hebben aldaar, desgelyks, elk eene byzondere Kerk: en, de laatfte heeft twe Predikanten.

De Lutherschen bezitten mede aldaar, twe fraaye Kerken: die door zes Predikanten, worden waargenomen. Ook word,aan alle andere Gezindheden, vryheid van Godsdienft vergund: als, aan Remonstranten, Mennoniten, Kollegianen, Kwakers enz. De Roomsgezinden, doen hunnen

dienft, m tien byzondere Kerkhuizen, binnen en twe

buiten de Stad. Men heeft 'er ook eene Kerk der Per-

siaansche Armenifche en andere Oofterfche Cbrifte*

ven. En, eindelyk, zyn 'er twe Joodsche Synagogen; de

eene der Portugeefche en de andere der Duitfche Joo-

den, (die men anders Smoujfen noemt,) ftaande dicht by elkander, in het midden van 't Joodfche kwartier; dat genoegzaam eeniglyk,door lieden dezer natie,bewoond word; zynde 111 en om de Jooden Breêftraat, naby de Nieuwmarkt. m de Oude zyde der Stad.

Voorts, is Amfierdam, rykelyk voorzien, van meer aiidere openhaare gebouwen; die een geheel Boek vereifchea zouden, wanneer men, van elk in 't byzonder,een befchryvmg geven wilde: als daar zyn, het Admirauteits Huis:

het Oost en het West Indisch Huis: de Schouwburg,

ftaande op de Keizersgracht; welk in 1770, zeer verbeeterd

is geworden: van welke te onderfcheiden is, de Fran.

fche Schouwburg, buiten de Stad, aan den weg naar den Overtoom; welke laatfte, voor eenige jaren tot den grond toe is afgebrand; dan daarna weder herbouwd.

' Voorts: de Stads Doelen : 't Stads Artillery en

Koornhuis : de Oude en Nieuwzyds Heerenlogementen : de Bank van Leening': het Oude Manmen

en Oude Vrouwen Huis: een Borger een Diako-

nie en een Aalmoeseniers Jongens en Meisjes

Weeshuis; welk laatftgenoemde, ook, tot een Huis der Vondelingen verftrekt: de Weeshuizen der Lutberfcben en andere gezindheden: 't Begynenhof: 't Leprozenhuis: een iJoLHuis: een Rasp en een Spinhuis : een Stads Verbe-

1 TER-